Franse fatsex

6854933580_2c8b688306_z

Pretoria -Johannesburg, Junie 956 DIE SKRYWERS VOORWOORD BY DIE VIERDE DRUK IN DIE VORIGE drie drukke is - om ruimte uit te spaar - die afleiding en rlie samestelling onder die hoofwoord gegroepeer.

Die ervaring het geleer dat hierdie metode minder wenslik is omdat dit die naslaan bemoeilik: die alfabetiese volgorde word naamlik dikwels versteur deur sodanige metode.

By daardie metode moes ook gebruik gemaak word van 'n vertikale strepie om aan te dui watter gedeelte van 'n woord herhaal moes word; veral hierdie praktyk het aanleiding viii gegee tot misverstand.

Daarom word in hierdie druk van daardie vertikale strepie afgesien.

DIE SKRYWERS Pretoria - Johannesburg, J anuarie 950 VOORWOORD BY DIE DERDE DRUK BY DIE VERSKYNING van die vorige druk is die spelling onveranderd gelaat omdat die nuwe druk van die Afrikaanse Woordelys en Spelreels (953) toe nog nie verskyn het nie.

By hierdie druk van die Uitspraakwoordeboek is die gewysigde spelling toegepas.

Met die Woordeboek wil ons hier die nodige leiding gee, maar die gebruiker daarvan moet begin met die,inleiding" eers aandagtig deur te lees.

Pretoria - Johannesburg ; Februarie 945 DIE SKRYWERS VOORWOORD BY DIE TWEEDE DRUK MEER as een het gemeen dat in ons dunbevolkte land 'n werk van hierdie aard beswaarlik 'n afsetgebied sal vind, te meer waar die uitspraak in die fonetiese letter voorgestel word.

Die uitspraak word voorgestel deur middel van die fonetiese letter - die enigste manier waarop dit korrek en tewens duidelik weergegee kan word -, maar ongelukkig dink die buitestaander gcwoonlik dat die lees van fonetiese skrif met veel moeilikheid en inspanning gepaard gaan.

Dit sal hier volstrek nie die geval wees nic as die leser net die volgende raad opvolg: begin met die,inleiding" aandagtig dcur te lees: - die paragrawc oor standaarduitspraak ( - 6), oor die fonetiese tekens wat gebruik is en hulle klankwaardes ( 8: ons gebruik die tekcns van die,internasionale Fonetiese Vereniging van Parys") en oor die gebruiksaanwysings in verband met die woordeboek ( 9).

'n Uitspraakwoordeboek moet rekening hou met die bckendstes onder hierdie name, maar die uitspraak lewer dikwels groot moeilikheid op. meer getrou, as die geskikste vir die doel gegee word; dikwels egter klink die so vreemd dat aileen 'n aanpassing vir die eie volk aanneemlik is.

Meermale sal iemand wat hierdie werk raadpleeg, 'n naam soek wat nie opgeneem is nie, terwyl een wat volgens sy mening minder bekend is, tog vermeld is.

Die uitkoms het hierdie opvatting cgter geloenstraf: binne vier jaar was die eerste druk uitverkoop; besondere omstandighede het meegebring dat die nuwe druk nou pas verskyn. Terblanche van die Universiteit van Natal, hartlik te bedank vir toegestuurde korreksies.

You must have an account to comment. Please register or login here!