Ano ang dating pangalan ng lupang hinirang

Kaya mapag-iisip ka nga sa kanila kung anong uring mga tao sila?Dahil diyan may pagpapakilala na kung dadaan anya sa bintana sa kabila na maayos namang dumaan sa pintuan ay ipinauunawang katulad anya siya ng isang ano mga mahal kong kapatid? Kaya marapat lang na maalarma ang lahat, lalo na nga magdadala ito sa tiyak na kapahamakan kung makasama ang mga tulad nila.Kung anu-ano na lang ang pinahihintulot nila, pati na ang pagbebenta ng nakalalasing na inumin na gawa pa man din ng kapatid.Pati na ang paghawak ng sariling negosyo mula sa kilalang establisimiyento ay napahihintulutan na rin at ang kagulat-gulat ang nagmamay-ari ay kilalang personalidad sa Sangunian pa man din.Tulad ng ipinauunawa, hindi sa Iglesia ni Cristo lalabas kundi sa paraan ng kanilang maling pangangasiwa sa kabuuan ng kawan.Sapagkat batid natin malinis ang Iglesia ni Cristo at hindi ito kailaman dapat sisihin sa mga nagagawang katampalasanang walang kapantay ng kasalukuyang administrasyon sa Iglesia na mga nasa CENTRAL.Bakit naman kasi hindi ninyo binabasa ang kabuuan ng Juan 10:9? At kung kayo naman ay sisiyasatin kung nauunawaang ninyong ganap ang inyong itinuturo ay hindi tuwirang masagot sapagkat dumadampot kayo ng mga sagot na aayon lang sa talatang babasahin ninyo ngunit naiiwan ang ilang katanungan sapagkat hindi ganap na natugunan ang kabuuan ng talatang pinapaksa. ) ang sinumang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko (Ano ang mangyayari? Pera pa yung buhay na walang hanggan, mayroon pang maliligtas ginawa ang sinasabi ni Cristo na ano ang Kaniyang sinabi?

ano ang dating pangalan ng lupang hinirang-21

Subalit nangyayari lang ito kung mali nga ang kaparaanan sa paggamit ng kaukulan ng pintuang marapat na daanan.

Kaya kahit alam nila mali na ang kanilang ginagawa. Hindi na nila alam kung saan tatakbo kung maaari lang matakasan ang lahat ng ito.

At piliin ng mamuhay ng normal gaya ng mga kapatid na malayang nakapamumuhay.

Namumulat na sila sa kamalayan, nagtatanong kung bakit ganito na ngayon sa Iglesia?

Ibang-iba na at malayung-malayo sa kinamulatang pangunguna ng kapatid na Erano G. Marami sa kanila ang hirap na hirap na sa pakikitungo sa mga Pastor na wala ring magawa kung hindi susunod, mapipinsala ang inaasahang tulong nila kung mamalasin ay babawasan pa. Pati na ang pag-uulat sa kagustuhan lang na umangat sa Distrito kasama ang pinagkakatiwalaang pamunuan sa Lokal minamaniobra na ang lahat.

Leave a Reply